رای وحدت رویه شماره 650 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 650

تاریخ دادنامه: 11/7/1396

کلاسه پرونده: 96/988

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای یونس السنی (معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران)

خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادره شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران به موجب لایحه شماره 39109- 20/4/1395 اعلام کرده است که:

"حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری

با سلام

به پیوست ضمن ارسال دادنامه به شماره بایگانی 912050 - 16/5/1392 صادره از شعبه 4 دیوان عدالت اداری در خصوص رد دادخواست آقای محمدعلی غلامی فرزند علی کارمند رسمی این سازمان به خواسته الزام سازمان ملی استاندارد ایران به برقراری فوق العاده بهره وری موضوع تصویب نامه شماره 14055ت309878- 8/4/1384 هیات وزیران و تصویر دادنامه شماره 643 -22/4/1393 صادره از شعبه 27 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای محمدرضا شاه محمدی عرفان فرزند یعقوب کارمند رسمی این سازمان به خواسته مشابه و حکم به ورود شکایت ایشان که عیناً در دادنامه شماره 9509970955800458 -1/3/1395 صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تایید واقع شده است، به استحضار می رساند:

با توجه به اینکه موضوع از مصادیق صدور آراء متعارض از شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد در اجرای ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری بررسی و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900067550 با موضوع دادخواست آقای محمدعلی غلامی به طرفیت سازمان ملی استاندارد ایران و به خواسته الزام سازمان ملی استاندارد ایران به برقراری فوق العاده بهره وری موضوع تصویب نامه شماره 14055/ت309878ه- - 8/4/1384 هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 9209970900401273- 16/5/1392 به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:

نظر به اینکه سازمان ملی استاندارد ایران به موجب مصوبه شماره 35838/206- 24/7/1390 شورای عالی اداری از وزارت صنایع و معادن منتزع شده و خواسته شاکی در خصوص پرداخت فوق العاده بهره وری و مزایای موضوع مصوبه استنادی توسط وزارت صنایع و معادن زمانی که موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران زیرمجموعه آن بوده برقرار و پرداخت نشده است و اعتبار لازم در اختیار آن موسسه قرار داده نشده است علیهذا مسئولیت پرداخت مربوط به زمانهای قبل از انتزاع متوجه طرف شکایت نبوده بلکه متوجه وزارت صنایع و معادن بوده است که طرف شکایت قرار نگرفته است علیهذا به علت عدم توجه دعوی به استناد بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است.

ب: شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900078535 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا شاه محمدی عرفان و به خواسته الزام سازمان ملی استاندارد ایران به برقراری فوق العاده بهره وری موضوع تصویب نامه شماره 14055/ت309878ه- - 8/4/1384 هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 9309970902700643 - 23/4/1393 به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:

نظربه اینکه عدم اختصاص بودجه و عدم تامین اعتبار نافی حق مکتسبه و قانونی شاکی نمی تواند باشد بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

در اثر تجدیدنظر خواهی سازمان ملی استاندارد ایران از رای مذکور شعبه 8 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9509970955800458- 1/3/1395 رای مورد اعتراض را عیناً تایید می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه مطابق ماده 2 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری است، بنابراین در خصوص دادخواهی کارکنان این موسسه به طرفیت موسسه، دیوان عدالت اداری به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی موسسه مذکور می‌تواند به دادخواست رسیدگی کند و از این روی رای شعبه 27 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970902700643 - 23/4/1393 که در شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9509970955800458 - 1/3/1395 عیناً تایید شده و در آن به شکایت علیه موسسه استاندارد رسیدگی شده صرفنظر از ماهیت تصمیم صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع