رای شماره 1012 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1012

تاریخ دادنامه: 5/10/1396

کلاسه پرونده: 96/185

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی شفیع زاده با وکالت آقایان امیرخواجه زاده و رضا تیموری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (10) قسمت (ز) مصوبه شماره 144-23/3/1379 شورای اسلامی روستاهای قلعه بالا، پآیین برم و مهدی آباد

گردش کار: آقای محمدعلی شفیع زاده با وکالت آقایان امیر خواجه زاده و رضا تیموری به موجب دادخواستی ابطال بند (10) قسمت (ز) مصوبه شماره 144-23/3/1379 شورای اسلامی روستاهای قلعه بالا، پآیین برم و مهدی آباد را درخواست کرده است.

با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موضوع برای تعیین تکلیف صلاحیت در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره 579-26/3/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نتیجه حاصل از آن مبنی بر اینکه درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا در زمره صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد، موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال ردیف 10 از بند ز مصوبه مورخ 23/3/1379 شورای اسلامی روستاهای قلعه بالا، پآیین برم و مهدی آباد وجود ندارد.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع