رای شماره 1011 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1011

تاریخ دادنامه: 5/10/1396

کلاسه پرونده: 96/409

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منصور تاجری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جلسه مورخ 28/4/1393 در خصوص تبدیل عوارض کسب و پیشه (مشاغل) حرفه پزشکی در سالهای 1390، 1391 و 1392 و ابطال مواد 47 و 48 تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) شهرداری کرمانشاه در سالهای 1393 و 1394 در خصوص عوارض حرف پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره 200/36786/211/9000-1/3/1396 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام شهرداری کرمانشاه در تاریخ 28/4/1393 بر خلاف بند 16 ماده 71 قانون شهرداریها و تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض، عوارض کسب حرفه پرشکی سالهای قبل یعنی 1390، 1391 و 1392 را ده برابر و عوارض سالهای 1393 و 1394 را بیش از 33% افزایش داده است. با استناد به موارد مطروحه یعنی تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض که اعلام می کند عوارض محلی جدید یا افزایش آن تا 15 بهمن هر سال تصویب و اعلام عمومی گردد. در حالی که شهرداری سال 1393 عوارض سالهای قبل (1390، 1391 و 1392) را اعلام می کند و نیز به استناد بند 16 ماده 71 قانون شهرداریها که اعلام می کند عوارض محلی با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌گردد صورت می پذیرد در حالی که شهرداری کرمانشاه بدون در نظر گرفتن این بند قانونی عوارض را ده برابر اعلام می کند. لذا اینجانب منصور تاجری درخواست ابطال مصوبه 28/3/1393 شهرداری و ابطال ماده 47 و 48 عوارض کسب و پیشه پزشکی سالهای 1393 و 1394 را دارم. "

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) جلسه مورخ 28/4/1393 (مشاغل) حرفه پزشکی در سالهای 1390 الی 1392:

"جلسه ای در مورخ 28/4/1393 در خصوص تعدیل عوارض کسب و پیشه (مشاغل) حرفه پزشکی برای سالهای 1390، 1391 و 1392 تشکیل و مقرر گردید:

بر اساس پایه قیمت سال 1389 برای سالهای فوق 10 (ده) برابر گردد. به عنوان مثال: پزشک متخصص سال 1389 -000/600 ریال

پزشک متخصص سالهای 1390 الی 1392 -000/000/6 ریال محاسبه گردد.

تبصره: ابلاغ مصوبه به نظام پزشکی به مدت سه ماه مصوبه فوق معتبر بوده و در صورت عدم تصفیه بدهی سالهای فوق، این توافقنامه از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. "

ب) تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی، صنوف) شهرداری کرمانشاه در سال 1393:

" ماده 47: عوارض حرف پزشکی

شامل عوارض مطب پزشکان، بیمارستانهای دولتی و خصوصی و کلینیکهای دولتی و خصوصی

ردیف شرح عوارض سالیانه خصوصی (به ریال) عوارض سالیانه دولتی (به ریال)

ردیف

شرح

عوارض سالیانه خصوصی (به ریال)

عوارض سالیانه دولتی (به ریال)

1

بیمارستانهای (تخصصی)

000/000/120

000/000/

2

بیمارستانهای (عمومی)

000/000/60

000/000/

3

درمانگاه و کلینیکهای درمانی(تخصصی)

000/000/36

000/000/72

4

درمانگاه و کلینیکهای درمانی (عمومی)

000/000/24

000/000/38

5

مطب پزشکان فوق تخصص

000/000/15

-

6

مطب پزشکان متخصص

000/000/10

-

7

مطب پزشکان عمومی

000/000/4

-

8

مطب دندانپزشکان

000/000/6

-

9

مطب دندانسازان تجربی

000/000/4

-

10

تزریقات و پانسمان

000/000/3

-

11

آزمایشگاههای طبی، رادیولوژی

000/000/12

000/000/24

12

مطب و کلینیکهای دامپزشکی

000/000/3

000/000/6

13

داروخانه های روزانه

000/000/15

000/000/20

14

داروخانه های شبانه روزی

000/000/20

000/000/20

15

سایر موارد پزشکی (تعذیه، اپتیمتر، ماماها، فیزیوتراپی و...)

000/000/3

-

16

موسسات خدمات پرستاری

000/000/10

000/000/20

تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه در سال 1394:

"ماده 48 عوارض حرف پزشکی

شامل عوارض مطب پزشکان، بیمارستانهای دولتی و خصوصی و کلینیکهای دولتی و خصوصی

ردیف

شرح

عوارض سالیانه خصوصی (به ریال)

عوارض سالیانه دولتی (به ریال)

1

بیمارستانهای (تخصصی)

000/000/144

000/000/288

2

بیمارستانهای (عمومی)

000/000/72

000/000/144

3

درمانگاه و کلینیکهای درمانی(تخصصی)

000/000/43

000/000/86

4

درمانگاه و کلینیکهای درمانی (عمومی)

000/000/29

000/000/42

5

مطب پزشکان فوق تخصص

000/000/18

-

6

مطب پزشکان متخصص

000/000/12

-

7

مطب پزشکان عمومی

000/000/5

-

8

مطب دندانپزشکان

000/500/7

-

9

مطب دندانسازان تجربی

000/000/5

-

10

تزریقات و پانسمان

000/500/3

-

11

آزمایشگاههای طبی، رادیولوژی

000/500/14

000/000/29

12

مطب و کلینیکهای دامپزشکی

000/500/3

000/000/7

13

داروخانه های روزانه

000/000/18

000/000/36

14

داروخانه های شبانه روزی

000/000/24

000/000/48

15

سایر موارد پزشکی (تعذیه، اپتیمتر، ماماها، فیزیوتراپی و...)

000/500/3

-

16

موسسات خدمات پرستاری

000/000/12

000/000/24

تبصره1: عوارض حرف پزشکی در مرکز شهر (محدوده بافت قدیمی و تاریخ "

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر و بخش برای وضع عوارض برای اجراء در سال بعد صلاحیت دارند، مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر کرمانشاه ناظر بر برقراری عوارض برای سال های ماقبل یعنی 1390، 1391، 1392 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب- با توجه به اختلاف غیر قابل توجیه افزایش 33 درصد میزان عوارض سالهای 1393 و 1394 بدون استناد و رعایت ضوابط و اهداف و سیاست های اقتصادی دولت، ابلاغی از جانب وزارت کشور مصرح در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن، ماده 47 از تعرفه عوارض سال 1393 و ماده 48 از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع