تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۲۲۴۷

پیام: استفاده زوجه از حق حبس، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی شهرستان... به موجب شکایت خانم ف. مبنی بر ترک انفاق علیه آقای ح. با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرا بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نامبرده را به تحمل شش ماه حبس طبق دادنامه ۲۰۱۲۴۲- ۱۹/۱۲/۹۲ غیاباً محکوم می‌نماید. در مرحله واخواهی اعتراض وی را موثر ندانسته و عیناً دادنامه غیابی را طبق دادنامه ۲۰۰۱۴۲- ۰۴/۰۲/۹۳ تأیید می‌نماید. با اعتراض وی پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع می‌شود و دادگاه مذکور به موجب رأی شماره ۹۰۰۵۶۳- ۱۶/۰۵/۹۳ ضمن تأیید دادنامه بدوی مجازات حبس را با استفاده از مواد ۴۰، ۴۶، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲ قانون مجازات اسلامی به مدت یک سال معلق می‌نماید. وکیل محکوم‌علیه به موجب لایحه‌ای تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و می‌گوید شاکیه عروسی نکرده و در منزل پدرش زندگی می‌کند. به موجب ماده ۵۳ استنادی شعبه بدوی باید تمکین عام و خاص انجام شود تا مستحق نفقه گردد درحالی که شاکیه غیرمدخوله می‌باشد، لذا به استناد بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده به شعبه ۳۶ ارجاع و تحت نظر قرارگرفته و گزارش تهیه می‌گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به نسخ ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳- ۱۴/۰۲/۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با تصویب تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در مواردی که زوجه از حق حبس موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نیز استفاده می‌نماید علی رغم عدم تمکین زوجه جرم ترک انفاق در صورت وجود شرایط قانونی اتفاق می‌افتد بنابراین درخواست اعاده دادرسی آقای ح. با استناد به عدم تمکین زوجه و عرف جامعه قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و رد می‌شود.

رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور - عضو معاون

بهنام اصل - خان بیگی