رای شماره 90 مورخ 1396/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 90

تاریخ دادنامه: 12/2/1396

کلاسه پرونده: 95/1459

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد دهقان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال پروانه راه اندازی مدرسه غیر دولتی خانم مهناز حسینی کمال آبادی

گردش کار: 1- آقای حامد دهقان ابطال پروانه راه اندازی مدرسه غیر دولتی خانم مهناز حسینی کمال آبادی را تقاضا کرده است.

2- شعبه 3 دیوان عدالت اداری با صدور قرار عدم صلاحیت، موضوع شکایت را در صلاحیت هیات عمومی اعلام کرده است.

3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت مصوب شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پژوهشی غیر دولتی استان یزد در خصوص راه اندازی آمادگی و دبستان (دخترانه) غیر دولتی توسط خانم مهناز حسینی می‌باشد، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال آن قابل بررسی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع