رای شماره 91 مورخ 1396/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 91

تاریخ دادنامه: 12/2/1396

کلاسه پرونده: 95/1363

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم هاجر محمدزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه 1/6/1394 شورای اسلامی شهر سراب

گردش کار: 1- در پرونده کلاسه 95/1363 هیات عمومی، خانم هاجر محمدزاده ابطال بند 4 مصوبه 1/6/1394 شورای اسلامی شهر سراب را درخواست کرده است.

2- متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر می‌باشد:

«طرح نامه شماره 2732/4/ش-25/5/1394 [شورای اسلامی شهر سراب] در خصوص دریافت عوارض حق مشرفیت درخواستهای آقایان بیوک آقا آقازاده، محمدزاده و قادر میرزایی»

متن نامه 2732/4/ش-25/5/1394 نیز به قرار زیر است:

«جناب آقای مهندس اعیانی

ریاست محترم شهرداری سراب

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست تصویر نامه های وارده آقایان بیوک آقا آقازاده، محمدزاده و قادر میرزایی در خصوص دریافت عوارض حق مشرفیت بعد از حدود ده سال با توجه به اینکه نامبردگان در زمان درخواست پروانه احداث ساختمان تمامی عوارضات متعلقه را پرداخت نموده اند. خواهشمند است دستور فرمایید کارشناس مربوطه در مورخ 27/5/1394 روز سه شنبه راس ساعت 30/18 در جلسه شورای اسلامی شهر حاضر و توضیحات لازم را ارائه نمایند.- رئیس شورای اسلامی شهر سراب»

3- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت شاکی در خصوص پرداخت عوارض حق مشرفیت از سوی آقایان بیوک آقا آقازاده، محمدزاده و قادر میرزایی صادر شده است، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال آن قابل بررسی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع