رای شماره 103 مورخ 1383/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 3/81

شاکی:آقای علی علیزاده

موضوع:ابطال بند یک مصوبه مورخ 17/6/76 کمیته فنی طرحهای هادی شهر رودسر

تاریخ رای:یکشنبه 24 خرداد 1383

شماره دادنامه: 103

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شهرداری رودسر موافقت با تفکیک زمین را موکول به واگذاری 10% از زمین جهت تاسیسات عمومی شهری نموده است. این اقدام غیر اصولی و غیر قانونی می‌باشد لذا درخواست رسیدگی و ابطال بند یک مصوبه مورخ 17/6/76 را دارم. مدیرکل دفتر فنی استانداری گیلان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41/2393 مورخ4/4/81 اعلام داشته‌اند، شهرداریها به استناد و با رعایت ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مورخ28/7/70 و تبصره 6 آن با توافق و رضایت مالک اقدام به تملک قطعاتی از کل تفکیکی نموده تا به عنوان معوض در اختیار اشخاص که ملک آنها در طرحهای عمرانی مصوب موضوع ماده 20 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 قرار می‌گیرد قرار دهند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر مصوبات دولت از جهات مقرر در ماده مذکور قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد بند یک صورتجلسه مورخ17/6/76 در خصوص مورد اشاره شده و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‌شود بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نیست و پرونده برای رسیدگی به موضوع به شکایت به شعبه چهارم بدوی اعاده می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع