رای شماره 1322 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1322

تاریخ دادنامه: 10/12/1395

کلاسه پرونده: 95/467

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جلال رسولی امیرآباد

موضوع شکایت و خواسته: الزام شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به حذف بند جلوگیری از شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری برای دارندگان مدرک معادل با داشتن گواهی قبولی آزمون جامع سازمان سنجش

گردش کار: 1- در پرونده کلاسه 95/467 هیات عمومی، شاکی الزام شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به حذف بند جلوگیری از شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری برای دارندگان مدرک معادل با داشتن گواهی قبولی آزمون جامع سازمان سنجش را خواستار شده است.

2- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و به موجب ماده 88 قانون یاد شده هیات عمومی در اجرای بند 1 ماده 12 می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید. نظر به اینکه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از جمله واحدهای مصرح در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده نیست و همچنین شاکی ابطال مصوبه ای را تقاضا نکرده است بلکه صرفاً الزام شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری را به انجام امری درخواست کرده است، بنابراین به جهات مذکور موضوع شکایت و خواسته قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع