رای شماره 1323 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1323

تاریخ دادنامه: 10/12/1395

کلاسه پرونده: 95/915

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسن ستوده زنجانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 407/93-19/1/1393 سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گردش کار: 1- در پرونده کلاسه 95/915 هیات عمومی آقای محمدحسن ستوده زنجانی ابطال مصوبه شماره 407/93-19/1/1393 سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان را درخواست کرده است.

2- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان زنجان از جمله واحدهای مصرح در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده محسوب نمی شود، بنابراین اعتراض نسبت به مصوبات سازمان یاد شده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع