تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۰۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۰۰۶

پیام: دوچرخه، مشمول وسائط نقلیه زمینی موضوع ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می‌باشد و در صورت احراز تقصیر راکب، متهم علاوه پرداخت دیه، به مجازات مقرر در فصل بیست و نهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ محکوم می‌گردد.

رأی دادگاه بدوی

به حکایت از مندرجات پرونده آقای ع.، ۲۵ ساله، اهل و مقیم تهران، با معرفی کفیل آزاد، متهم است به ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از تخلف در رانندگی، موضوع شکایت شاکیه خانم ز.؛ با التفات به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه دو تهران علیه متهم موصوف که مشتمل بر شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، نظریه افسر کاردان فنی، گواهی های پزشکی قانونی، دفاعیه متهم در نزد دادیار محترم دادسرا که دال بر پذیرش اتهام وارده به خود بوده و نیز سایر قرائن و امارات موجود در پرونده می‌باشد، و مضافاً به این که متهم به رغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حضور نیافته تا در قبال اتهام وارده از خود دفاع موثری را به عمل آورد، فلذا دادگاه با احراز بزهکاری نامبرده، مستنداً به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۲، ۴۶۲، ۴۸۸، ۷۰۹، ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با رعایت بند اول ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را به ترتیب الف: از حیث ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به مجنی علیه به پرداخت نیم صدم دیه کامله از بابت جراحت حارصه آرنج دست راست، و دوصدم دیه کامله از حیث جراحت دامیه در خلف سر، که با توجه به مطالبه دیه در حق شاکیه ب: علاوه بر دیه و ارش فوق الاشعار از باب جنبه عمومی جرم مشارالیه را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - صابری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. از دادنامه شماره ۹۳۰۷۰۲ مورخ ۰۹/۰۶/۹۳ صادره از شعبه محترم ۱۱۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که با اصلاحاتی و تخفیف جزای نقدی در تأیید رأی غیابی شماره ۹۳۰۵۸۰ مورخ ۱۴/۰۵/۹۳ اصدار یافته و ضمن آن نامبرده به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از خطای جزایی در رانندگی یک دستگاه دوچرخه موضوع شکایت خانم ز. به پرداخت دیه در حق شاکی و چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به این که درمجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف جزای نقدی به یک میلیون ریال با توجه به وضعیت جوانی تجدیدنظرخواه به استناد مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی و اصلاح بند اول ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی بدین کیفیت تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه شفیعی خورشیدی - موسی پور