رای شماره 622 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 622

تاریخ دادنامه: 7/6/1396

کلاسه پرونده: 96/869

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 177-25/12/1393 شورای اسلامی شهر مراغه

گردش کار: الف) سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 83249-25/4/1396 ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 177-25/12/1393 شورای اسلامی شهر مراغه در خصوص اعطای تخفیف عوارض به شرکت «درمان گستر» برای احداث بیمارستان را تقاضا کرده است.

ب) متن بند 2 صورتجلسه مذکور به قرار زیر است:

بند 2: مقرر گردید عطف به درخواست شهرداری به نامه شماره 58/71/2/93-25/12/1393 در خصوص برگشت به نامه شماره 1269/ش/ش-ب24/12/1393 در خصوص مساعدت برای صدور پروانه احداث بیمارستان خصوصی 48 تخت خوابی شرکت درمان گستر به پیوست نامه شماره 977/2/1393-25/12/1393 مدیریت شهرداری منطقه 1 مبنی بر اعلام مبلغ محاسبه شده برای پروانه احداث سایر موارد مندرج در نامه به شرح ذیل:

1- نظر به اینکه وجود بیمارستان تخصصی در شهر با مشخصاتی که مد نظر می‌باشد برای ارائه خدمات درمانی در منطقه و توسعه شهرستان بسیار مفید خواهد بود و حمایت و مساعدت در احداث بیمارستان مذکور، توجه در راستای تامین منافع عمومی شهر و رفاه عموم شهروندان و ایجاد رونق در شهر خواهد بود. لذا با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از عوارض محاسبه شده حدوداً بالای 60 درصدی زیربنای بیمارستان مذکور بخش درمانی تشکیل می دهد لذا اعلام می‌گردد 60 درصد عوارض محاسبه شده کسر شده و باقیمانده توسط شهرداری وصول گردد.

2- بر اساس بند 1 شهرداری منطقه یک کاربری فعلی زمین مورد نظر مسکونی می‌باشد لذا تبدیل آن به کاربری درمانی مورد نیاز می‌باشد و از آنجا که ارزش ملک با کاربری مسکونی بیشتر از کاربری درمانی و بهداشتی می‌باشد لذا پیشنهاد می‌گردد که ضمن موافقت با تغییر کاربری ملک مذکور از بابت تغییر کاربری عوارضی از شرکت مذکور اخذ نگردد، در جلسه شورا مطرح و تصویب گردید.

ج) در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 2 صورتجلسه شماره 177-25/12/1393 شورای اسلامی شهر مراغه در ارتباط با اعطاء تخفیف در عوارض به شرکت درمان گستر برای احداث بیمارستان می‌باشد و نتیجه به لحاظ موردی بودن از جمله آیین‌نامه و سایر نظامات و مقررات مذکور در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده نمی‌باشد، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع