رای شماره 1014 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1014

تاریخ دادنامه: 5/10/1396

کلاسه پرونده: 96/724

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اکبر ربانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 مصوبه شماره 313 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نامه شماره 527/114-6/2/1379 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش کار: 1- در پرونده کلاسه 96/724 هیات عمومی، ابطال بند 8 مصوبه شماره 313 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در تهران و نامه شماره 527/114-6/2/1379 دبیرخانه کمیسیون مذکور، درخواست شده است.

2- در خصوص نامه شماره 527/114-6/2/1379 دبیرخانه کمیسیون ماده 5 قبلاً هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع به شرح دادنامه شماره 168-7/10/1393 رای به رد شکایت صادر کرده و قطعیت نیز یافته است.

3- در بند 8 مصوبه شماره 313 کمیسیون ماده 5 نیز مقرر شده است. (موضوع نامه تعاونی مسکن کارکنان مجلس ملی سابق ثبت شده به شماره 5713/114-9/12/1378 در خصوص تقاضای تغییر کاربری قسمتی از ملک پلاک ثبتی 581/116 واقع در اراضی فرحزاد از فضای سبز به مسکونی در کمیسیون مطرح و با عنایت به گزارش کارشناس دبیرخانه کمیسیون محدوده موصوف به مساحت تقریبی 26100 مترمربع که حدوداً 20000 مترمربع از پلاک مذکور در حریم مسیل و 6100 مترمربع باقیمانده خارج از آن و کل محدوده مذکور در طرح فضای سبز (مصوبه بند 2 صورتجلسه 236 کمیسیون ماده5) قرار دارد لذا با تغییر کاربری محدوده خارج از مسیل به مساحت تخریبی 6100 مترمربع یا تراکم 300% به شرط واگذاری رایگان مابقی زمین به شهرداری تهران موافقت آمد.)

4- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- نظر به اینکه در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره 527/114-6/2/1379 دبیرخانه کمیسیون ماده 5 پیش از این هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 168-7/10/1393 رای به رد شکایت صادر کرده است، بنابراین موجبی جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب- با عنایت به اینکه بند 8 مصوبه شماره 313 کمیسیون ماده 5 متضمن وضع قاعده آمره کلی نیست و صرفاً در ارتباط با تقاضای تعاونی مسکن کارکنان مجلس شورای ملی سابق نسبت به تغییر کاربری قسمتی از پلاک ثبتی 581/116 اتخاذ تصمیم شده است، بنابراین قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع