رای شماره 1015 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1015

تاریخ دادنامه: 5/10/1396

کلاسه پرونده: 96/1132

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی سمیعی زنوزیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 23-18/6/1396 شورای اسلامی شهر زنوز

گردش کار: 1- به موجب مصوبه شماره 23-18/6/1396 شورای اسلامی شهر زنوز، شهردار شهر زنوز تعیین شده است.

2- آقای مصطفی سمیعی زنوزیان ابطال مصوبه شماره 23-18/6/1396 شورای اسلامی شهر زنوز را درخواست کرده است.

4- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه شماره 23-18/6/1396 شورای اسلامی شهر زنوز متضمن وضع قاعده آمره کلی نیست، بنابراین تقاضای ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع