رای شماره 255 مورخ 1382/07/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه: 255

تاریخ: 1382/07/13

کلاسه پرونده: 8100430

شاکی: آقای رحیم رضاسلطانی

موضوع خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 7 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف)شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69؍110 موضوع شکایت آقای رحیم‌رضا سلطانی به طرفیت شهرداری تهران کمیسیون ماده صد به خواسته ابطال آراء کمیسیون‌های ماده صد به شرح دادنامه شماره 140 مورخ 31؍2؍1370 حکم برد شکایت صادر نموده است. ب)شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71؍321 موضوع شکایت آقای محمدعلی آقابابایی به طرفیت کمیسیون ماده صد و شهرداری منطقه 14 تهران به خواسته نقض آراء کمیسیون‌های ماده صد به شرح دادنامه شماره 20 مورخ 21؍1؍1372 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مفاد دادنامه‌های فوق‌الذکر که هر کدام با توجه به موضوع شکایت و خواسته و دلایل و مدارک مربوط و اوضاع و احوال خاص پرونده صادر گردیده است متضمن صدور آراء متناقض در نتیجه استنباط متفاوت و مغایر از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست، بنابراین موردی برای اعمال ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

منبع