رای شماره 279 مورخ 1382/07/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/07/23

شماره دادنامه: 279

کلاسه پرونده: 573/82

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رییس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع و شکایت خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت 388/82/6 شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه ششم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته اند، به دلالت لایحه ای که با شماره 971 مورخ 1381/07/20 در دفتر شعبه 23 بدوی به ثبت رسیده آقای عارف حسن علیزاده (شاکی پرونده بدوی) آدرس جدیدی به نشانی کرج فردیس خ هفتم قدیم غربی پلاک 14 واحد 2 برای خود تعیین و اعلام نموده‌اند ولی ظاهرا به هنگام صدور دادنامه شماره 800 مورخ 1381/09/18 وسیله رئیس شعبه 23 دفتر شعبه اشتباه و یا بر اثر غفلت همان آدرس اولیه که در دادخواست تسلیمی اعلام گردیده در دادنامه درج و جهت ابلاغ ارسال گردیده و نتیجتا مامور ابلاغ در مورخه 82/1/3 با گزارش عدم حضور شاکی برگ ثانی را در محل الصاق نموده که با این وصف به نظر می‌رسد نحوه ابلاغ به لحاظ اینکه آدرس مقید در دادنامه تغییر یافته بوده و بنابراین نمی توانسته آدرس صحیح و واقعی شاکی باشد نمی تواند واجد اعتبار باشد و بر این اساس استنباط از تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی که برابر با 82/1/3 می‌باشد محل تامل داشته به نظر اینجانب در صدور دادنامه شماره 457 مورخ 1382/04/25 غفلتی صورت گرفته و نتیجتا معتقد به وقوع اشتباه می باشیم. بنابه مراتب تقاضای طرح پرونده در هیات عمومی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این که شاکی وفق مقررات تغییر نشانی خود را به موقع به دفتر شعبه 23 اعلام نموده و ابلاغ دادنامه بر اساس نشانی قبلی از سوی دفتر شعبه مذکور وفق مقررات قانونی نبوده در نتیجه قابل اثر نیست. لذا به استناد به تبصره های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 457 مورخ 82/4/25 شعبه ششم تجدیدنظر نقض گردیده و رسیدگی مجدد به تقاضای تجدیدنظر به شعبه چهارم تجدیدنظر محول می‌گردد.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع