شماره پرونده ۱۹۵۲ - ۱/۱۲۷ - ۹۲
سوال
چنانچه محکوم‌علیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجراء چیست؟ با قید این که حکم صادره ابلاغ قانونی شده است.
نظریه شماره۲۶/۹۳/۷ - ۱۸/۱/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ۱ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ قاضی اجرای احکام جز اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی‌تواند نسبت به اخذ تامین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ‌علیه به رای غیابی واخواهی کند، مراتب به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌گردد تا نسبت به واخواهی رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده ۲۱۷ قانون مذکور به طور موقت اجرای حکم را متوقف نموده و تامین مناسب اخذ می‌نماید، بنابراین اجرای احکام، محکومٌ‌علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می‌نماید. اضافه می‌شود چون اخذ تامین از متهم تکلیف مرجع قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تامین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تامین فراهم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد.