نظریه مشورتی شماره 7/93/0043 مورخ 1393/01/18

تاریخ نظریه: 1393/01/18
شماره نظریه: 7/93/0043
شماره پرونده: 92-054-1830

استعلام:

آیا ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی وانقلاب شامل جرم موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن میشود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به بزه مذکور در ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی که در واقع وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌باشد با این تفاوت که به لحاظ بکارگیری مواد و اشیای ممنوعه واجد جنبه عمومی (برخلاف بزه ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که جرم قابل گذشت است) و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است لذا مقررات ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب شامل موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر هم می‌شود./الف

منبع