رای شماره 605 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 605

تاریخ دادنامه: 11؍4؍1398

شماره پرونده: 98؍504

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اداره امور شعب (بانک ملی ایران) استان فارس

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1681 الی 1735-1393/10/08 هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش کار: 1- با شکایت بانک پارسیان به موجب دادنامه شماره 1681 الی 1735-8؍10؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 33483-5؍8؍1392 شورای اسلامی شیراز ابطال شد.

2- اداره امور شعب (بانک ملی ایران) استان فارس به موجب لایحه شماره 151386؍01؍7200؍97؍ص-7؍9؍1397 ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

«احتراماً با عنایت به صدور رای شماره 1681 الی 1735-8؍10؍1393 آن مرجع مبنی بر ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 33483-5؍8؍1392 که دلالت بر تجویز اخذ بهای خدمات و عوارض محلی توسط شهرداری می‌نماید، لذا از آنجا که بانک ملی به عنوان نماینده شورای هماهنگی بانک‌های استان می‌باشد، بنابراین وفق مقررات ماده 13 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392 آن مقام تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر از زمان تصویب (و نه از زمان صدور رای در هیات دیوان عدالت اداری) را دارد. ضمناً شهرداری شیراز اعلام می‌دارد آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها که قبل از ابطال مصوبه فوق الذکر صادر گردیده اند به قوت خود باقی می‌باشد، زیرا که این آراء در زمان پابرجا بودن مصوبه فوق الاشاره صادر شده اند. ضمناً آن هیات در موضوع مشابه ای طی دادنامه شماره 2؍724 الی 759-9؍6؍1395 موضوع پرونده شماره 89؍630 اقدام به صدور رای به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب آن نموده است.»

3- پرونده در اجرای فراز اول ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍4؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب در غیر از موارد خلاف شرع، به تشخیص اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در موارد جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص موکول شده است و حقی برای اشخاص ثالث در خارج از زمان رسیدگی به پرونده برای درخواست تسری اثر ابطال به زمان تصویب پیش بینی نشده است، بنابراین در پرونده حاضر چون شرایط مذکور فراهم نیست، موجبی برای رسیدگی به درخواست اعمال ماده 13 قانون فوق الذکر از سوی شخص ثالث در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع