تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۱۲۵

پیام: هر چند، انتخاب نام در اوان طفولیت از حقوق و حتی وظایف والدین است، ولی داشتن چنین حق و یا تکلیفی منافاتی با تغییر نام توسط شخص در زمان بالغ شدن نداشته و شخص می‌تواند هرگاه نام منتخب را مورد دلخواه نداند، آن را تغییر دهد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ز.ح. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان ساری به خواسته تغییر نام از ز. به ن. به استناد شهادت شهود خلاصتاً خواهان اظهار داشته: «در سطح اجتماع با نام ن. شهرت داشته و داشتن نام متفاوت از سند سجلی برای نامبرده مشکلاتی فراهم نموده.» خوانده طی لایحه‌ای دفاع نموده: «نام ز. از اسامی متداول و سند سجلی از جمله اسناد رسمی است.» نظر به این که: ۱- شهود کتبی تعرفه شده از ناحیه خواهان بر صحت ادعای وی ادای گواهی نموده‌اند؛ ۲- هر چند حسب مقررات قانون ثبت احوال انتخاب نام در اوان طفولیت از حقوق و حتی وظایف والدین است، ولی داشتن چنین حق و یا تکلیفی منافاتی با تغییر نام توسط شخص در زمان کبر نداشته و شخص می‌تواند هرگاه نام منتخب را مورد دلخواه ندانسته آن را تغییر دهد؛ ۳- اصولاً نام جزو شخصیت افراد و از ارکان تشکیل دهنده آن می‌باشد و هر گاه شخص ذی‌شعور خللی در ارکان شخصیتی خود احساس نماید، عقلاً و منطقاً باید این حق را داشته باشد که نسبت به تغییر آن و قوام شخصیت بر اساس دلخواه عمل نماید؛ ۴- نام جزو حقوق اجتماعی افراد بوده که اصل ۲۰ قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته و تغییر آن اعمال حق اجتماعی است؛ ۵- داشتن نامی متفاوت از سند سجلی مشکلاتی را برای شخص با داشتن نام مستعار در سطح اجتماع فراهم و در زمان مخاطب قرار گرفتن چه بسا باعث عدم شناسائی گردد؛ لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۸ قانون ثبت احوال و رأی وحدت رویه ۲۲۴ مورخ ۱۳۴۹/۷/۸ دیوان محترم عالی کشور، حکم به محکومیت اداره خوانده به تغییر نام خواهان از ز. به ن. با حفظ سایر مشخصات صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۲۶ عمومی حقوقی تهران - یعقوبی محمودآبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شهرستان ساری بطرفیت ز.ح. نسبت به دادنامه شماره ۵۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۸ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت اداره فوق به تغییر نام تجدیدنظرخوانده از ز. به ن. صادر و اعلام گردیده‌ است. دادگاه باتوجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی، دلیل خاص یا مطلب متقنی در جهت تزلزل اساس دادنامه معترضٌ‌عنه ابراز نکرده‌ است و از سوی دیگر دادنامه مزبور بر اساس دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً اصدار یافته است و از جهت انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی فاقد ایراد و خدشه قانونی است. لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق‌الذکر را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فارسیجانی - رضایی