تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۹۸۱

پیام: در صورتی که که زوجین هنوز به صورت عملی زندگی مشترک خود را آغاز نکرده اند اما مشکلات بسیاری در روابط آن ها حاصل شده باشد، عسر و حرج زوجه قابل احراز است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ر.ص. به طرفیت م.ت. به خواسته طلاق دادگاه با عنایت به اینکه خوانده به عنوان زوج با طلاق موافق نبوده و برابر حدیث شریف نبوی(ص) اختیار طلاق با مرد می‌باشد و قانون مدنی نیز در ماده ۱۱۳۳ این اختیار را به مرد داده است و خواهان دلیلی برای احراز و اثبات عسر و حرج ارائه نداده است؛ لذا دادگاه دعوی را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۷۲ دادگاه عمومی خانواده تهران - بیات

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ر.ص. به طرفیت آقای م.ت. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۱۳۸۱ - ۱۳۹۳/۹/۸ صادره از شعبه ۲۷۲ دادگاه عمومی خانواده که بر رد درخواست طلاق زوجه، اشعار دارد، به نظر وارد است. زیرا در اینکه طلاق از ایقاعات و در اختیار مرد است، تردیدی وجود ندارد، لیکن آنچه مورد غفلت قرار گرفته است، این است که پس از وقوع عقد نکاح، زندگی مشترک دچار تشنج و تنش شده‌ است و هدفی را که قانونگذار از ازدواج و تشکیل خانواده دارد، برآورده نشده‌ است. اینکه کدامیک از طرفین در این ناهنجاری سهم بیشتری دارند، در حال حاضر تغییری در وضعیت ایجاد نمی‌کند و استمرار وضعیت بلاتکلیف بین طرفین، عسر و حرج بیشتری را بر آنان تحمیل خواهد کرد و باید به آثار مخرب و ویرانگر چنین ازدواجی توجه داشت. وقتی که زوجین هنوز به صورت عملی زندگی مشترک خود را شروع نکرده‌اند و ازدواج قبل از شروع زندگی مشترک این همه مشکلات در روابط طرفین حاصل شده‌ است، باید نگرانی جدی بعد از ازدواج را پیش‌بینی و با تمام وجود لمس کرد. کراهت بوجود آمده از ناحیه زوجه که حاضر شده‌ است کلیه مهریه خود را در قبال طلاق بذل نماید، نمی‌توان به راحتی از آن گذشت و می‌توان به عواقب بوجود آمده در صورت عدم جدایی زوجین پی برد. لذا این دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه و کراهت وی، ضمن نقض دادنامه بدوی وفق ماده ۱۱۳۰ و ۱۱۴۶ قانون مدنی، زوج را اجبار به طلاق همسرش می‌نماید تا در صورت عدم حضور زوج در دفتر طلاق سردفتر طلاق به نمایندگی از این دادگاه، صیغه طلاق را جاری نماید. مهلت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی فرجامی در دیوان‌عالی کشور است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی - مدنی کرمانی