تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۶۸۹
شماره پرونده: ۹۳-۱۲۷/۱-۱۰۹۹

استعلام:

در مواردی که خواهان آدرس خوانده را مجهول المکان معرفی کرده و تقاضای نشر آگهی برای دعوت خوانده می­کند، با توجه به اینکه مقنن در تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف به بررسی صحت مجهول المکان کرده است، آیا در صورت احراز صوری بودن ومعلوم المکان بودن خوانده تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید در همان آدرس کشف شده ابلاغ شود و یا اینکه باید دادگاه با اعلام نقص خواهان را ملزم به ارائه آدرس معلوم شده، بنماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در مواردی که دادگاه خانواده برابر تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۹۱ راجع به نشانی خوانده تحقیق می­کند، تصمیم­گیری با دادگاه است. بنابراین، اگر نشانی دقیق خوانده در اثر تحقیق مشخص شود، می­تواند، مقرر کند که در نشانی مزبور ابلاغ شود./ب