تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۷۲۹
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۷/۳-۱۱۸۵

استعلام:

آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه می‌باشد و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت المال را می کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه می‌باشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت المال قابل پرداخت می‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درفرض سوال، در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال به استناد مواد ۴۷۰و۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می نماید وبا دستور دادسرا امکان پذیر نمی‌باشد./ن