تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۸۴۹
شماره پرونده: ۵۹-۶۸۱/۱-۰۵۵

استعلام:

با توجه به ماده ۶۰۸ از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی مصوب ۷۵ ناظر به ماده ۱۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ جرم توهین درجه شش می‌باشد یا درجه ۸؟ با نظر به اینکه در شعب محترم تجدیدنظر استان در جایی که دادگاه متهم را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است با این استدلال که جزای نقدی مقرر قانونی درجه هشتم می‌باشد لذا قطعی است و قابل اعتراض نمی‌باشد و درجایی که دادگاه متهم را به تحمل شلاق محکوم می نماید با این استدلال که مجازات مقرر درجه شش می‌باشد قابل اعتراض می‌داند و این رویه برای محاکم بدوی و دادسرا و ارباب رجوع مشکل ایجاد کرده است ضمن اینکه رسیدگی به این جرم با کیفرخواست به عمل می آید نه به صورت مستقیم در دادگاه مگر می‌شود در آن واحد یک جرم توهین موضوع ماده ۶۰۸ هم درجه شش محسوب شود وهم درجه هشت؟ با این رویه عدالت نیز به نحو احسن رعایت نمی شود چرا که از یک دادگاه در مورد دو نفر با اتهامم واحد توهین ماده ۶۰۸ دو رأی متفاوت صادرخواهد شد و یکی حق اعتراض و تجیدنظرخواهی خواهد داشت و دیگری از این حق محروم خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اینکه جرم موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مجازاتهای متعددی دارد، با توجه به تطبیق این مجازاتها با شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مزبور، مجازات شلاق که در درجه بالاتر (درجه۶) قرار دارد، مجازات شدیدتر است و لذا این جرم از درجه۶ محسوب می‌گردد.