رای شماره 724.2 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2/724

تاریخ دادنامه: 8/12/1396

کلاسه پرونده: 95/478

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم خدیجه شهریاری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 724-2/8/1396 هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش کار: 1- با شکایت خانم خدیجه شهریاری و به موجب دادنامه شماره 724-2/8/1396 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 ابطال شده است.

2- متعاقباً خانم خدیجه شهریاری به موجب لایحه ای ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند.

3- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی بدواً به هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار می‌گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/12/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه در رای شماره 724-2/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 3 آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور ابطال شده است، در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رای به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر و اعلام می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع