تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۳۱۱
شماره پرونده: ۹۳-۲۱۸-۱۶۸۰

استعلام:

پس از صدور گواهی حصر وراثت از سوی قاضی شورای حل اختلاف، عده ای مدعی وراثت خود نسبت به متوفایی که گواهی حصر وراثت او صادر شده، می‌باشند. در این فرض، تقاضای متقاضی چگونه مقتضی اجابت است و راهکار قانونی جهت حل موضوع چیست؟/ح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای صادرکننده گواهی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رأی صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده ۳۱ قانون یادشده، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است./ن