تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۳۰۵
شماره پرونده: ۹۳-۹/۱۶-۱۶۲۲

استعلام:

رسیدگی به بزه موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه ۸ است، با دادگاه خانواده است یا در اجرای ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف، با شورای مذکور است؟ بطور کلی جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می­شوند یا با توجه به میزان مجازات، باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل اختلاف رسیدگی شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً- رسیدگی به جرائم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده ۹۱ وفق عمومات آیین دادرسی کیفری و علی­الاصول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی می­شود، زیرا صلاحیت دادگاه خانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد ۱۸ گانه مذکور در ماده ۴ قانون یادشده می‌باشد.
ثانیاً- چنانچه مرتکب جرائم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، صرفاً جزای نقدی تا ده میلیون ریال می‌باشد و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۸۷، باید گفت که رسیدگی به جرائم فوق­الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف است./ن