تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۶۵۸
شماره پرونده: ۹۳-۳/۱-۰۹۵۷

استعلام:

۱- آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم­علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون­های و پارچه­های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یاخیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱و۲- طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکومٌ علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم واستیفاء محکومٌ به از آن میّسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجرا بتواند آنها را توقیف کند.