تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۷/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۶۲۴
شماره پرونده: ۹۳-۳/۱-۱۰۴۹

استعلام:

۱- چنانچه محکوم له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکوم به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم به دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می توان دو مال را به مزایده گذاشت؟
۲- چنانچه محکوم­له در ابتدا برای استیفای محکوم به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم­علیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقی­مانده محکوم له به مال دیگر از محکوم­علیه (خودرو) دست یابد ومعرفی کند، بر اساس ماده ۹۸ ق.ا.ا.م آیا معرفی محکوم­علیه قهرا موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم­علیه می­شود و یا اینکه این درفرضی است که محکوم له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا می­بایست کسر حقوق ادامه یابد ومال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصول وجه کسری محکوم به تا تاریخ مزایده ازبهای مال فروخته شده استیفاء شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- درفرض سوال، توقیف مال دوّم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف مال دوّم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکومٌ­له ضمن انصراف از توقیف مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف که باتوجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است.
۲- چنانچه مالی از سوی محکومٌ علیه یا محکومٌ له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌ­به کافی باشد، توقیف حقوق همانطور که در ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ تصریح شده است، باید موقوف شود و دراین خصوص نیازی به اعلام انصراف محکومٌ­له نیست./ن