رای شماره 459 مورخ 1381/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 101/81

شاکی: شرکت صادراتی فرآورده‌های خاورمیانه

موضوع: ابطال مصوبه کمیته 3 نفره موضوع تصویب‌نامه مورخ 28/1/1380 شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در خصوص اصلاح بند 4 دستورالعمل اجرایی تامین خسارت صادرکنندگان درسال 1379

تاریخ رای: یکشنبه 18 اسفند 1381

شماره دادنامه: 459

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، وزارت بازرگانی(شورای عالی صادرات) طی دستورالعملی که براساس دستور ریاست جمهور بوده‌ است به صندوق ضمانت دستور پرداخت خسارت به صادرکنندگان برخی اقلام صادراتی در طی سال 1379 را می‌دهد و دلیل آن هم این بود که صادرکنندگان بر اثر سیر نزولی دلار متحمل خساراتی شده‌بودند. رئیس جمهور در حضور کلیه صادر کنندگان فرمودند که، نرخ دلار صادراتی برای صادرکنندگان بایستی مبلغ 8165 ریال محسوب گردد آنهم دستوردادند (طبق بند 4 بخشنامه 1380/01/28) که به خسارت دیدگان از صدور کالا در طول سال 1379 تا سقف مبلغ 8165 ریال کسری آن پرداخت شود. حال که جهت وصول خسارات مراجعه کردیم، صندوق ضمانت اعلام می‌دارد این دستورالعمل فقط مختص صدور کالا تا نیمی از سال یعنی تا قبل از تاریخ 1379/07/29 می‌باشد و بعد از آن تاریخ به نحو دیگری بایستی پرداخت شود. دستورالعمل مورخ 1380/07/28 ناقض دستور ریاست جمهور و بخشنامه قبلی بوده لذا تقاضای بررسی وابطال آن را داریم. دبیر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4396/02/81 مورخ 1381/05/20 اعلام داشته‌اند،‌11- در صورتجلسه مورخ 1380/10/28 شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور قید شده ‌است «مبلغ 150 میلیارد ریال به منظور تامین خسارت وارده به صادر کنندگان بر اثر کاهش قیمت ارزهای خارجی در برابر ریال در سال 1379 اختصاص یافت و برابر دستورالعملی که به تایید وزیر بازرگانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر صنایع و معادن می‌رسد و براساس ضرایبی که بر حسب نوع کالا معین می‌شود توسط صندوق ضمانت صادرات ایران به صادرکنندگان پرداخت شود» لذا در مصوبه شورای عالی توسعه صاردات، تعهدی در خصوص پرداخت میزان مشخص به عنوان خسارت، بر عهده دولت نمی‌باشد 2- براساس تصمیم وزراء و معاون رئیس جمهور (کمیته فوق‌الاشاره) دستورالعمل اجرایی تامین خسارات صادر کنندگان در سال 1379 تهیه و توسط وزیر بازرگانی طی ابلاغ شماره 1717/11 مورخ 1380/02/28 به صندوق ضمانت صادرات ایران ارسال شد 3- مطابق اختیارات کمیته فوق‌الاشاره و براساس دلایل کارشناسی و قبل از اقدام صندوق ضمانت صادرات برای پرداخت خسارات، اصلاحیه‌ای در خصوص بند (4) دستورالعمل تهیه و به امضای اعضای کمیته رسیده و مبنای پرداخت صندوق ضمانت صادرات ایران گردید. 4- متقاضی مورد نظر بر اساس برداشت شخصی و در جهت منافع خود، مصوبه مذکور را تفسیر می‌نماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات و مقررات دولتی از حیث مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورخ1380/07/28 کمیته 3 نفره موضوع تصویب‌نامه مورخ 1380/01/28 شورای عالی صادرات غیرنفتی متضمن عنوان علل و جهات مقرر در ماده فوق‌الاشعار نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع