رای شماره 460 مورخ 1381/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 223/81

شاکی: آقای محمدحسین خوش‌صفت.

موضوع:ابطال بخشنامه‌های شماره 5294 مورخ 20/3/1357 و 2600 مورخ 20/12/1361 معاون فنی و بهره‌برداری راه‌آهن.

تاریخ رای: یکشنبه 18 اسفند 1381

شماره دادنامه: 460

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی ابطال بخشنامه‌های شماره 5294 مورخ 1357/03/20 و 2600 مورخ 1361/12/20 راه‌آهن مبنی بر ساعات کار مامورین قطار صادر نموده که با ماده واحده مورخ 1359/04/25 شورای انقلاب اسلامی ایران در مورد ساعات کار کلیه کارمندان دولت مغایرت دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به بخشنامه‌های شماره 5294 مورخ 1357/03/20 و 2600 مورخ 1361/02/20 راه‌آهن قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 142 و 143 مورخ 1380/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض مجدد نسبت به بخشنامه‌های مذکور وجود ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع