شماره م‌/۵۶۳۹/۱ تاریخ ۱۴/۴/۱۳۶۹
حضرت‌ آیت‌الله محمدی‌ گیلانی‌ «دام‌ تاییداته‌ العالیه‌»
دبیر محترم‌ شورای‌ نگهبان
خاطر مبارک‌ مستحضر است‌ که‌ در بحثهای‌ بازنگری‌ قانون‌ اساسی‌ این‌ جانب‌ اصرار داشتم‌ که‌ ابهام‌ از اصل‌ یکصد و شصت‌ و چهارم‌ برداشته‌ شود و پیشنهاد مشخص‌ این‌ بود که‌ پس‌ از پایان‌ جمله‌ اول‌ اصل‌، کلمه‌ «یا بدون‌ رضای‌ او»جداگانه‌ به‌ شکل‌ جمله‌ مستقل‌ بیاید که‌ تغییر محل‌ خدمت‌ یا سمت‌ متعلق‌ مستثنی‌منه‌ باشد و به‌ هردلیل‌ پذیرفته‌ نشد. دستور فرمائید نظر تفسیری‌ آن‌ شورای‌ محترم‌ را نسبت‌ به‌ قید و استثناء که‌ آیا به‌ جمله‌ اخیر می‌خورد یا به‌ همه‌، ابلاغ‌ فرمایند.
محمد یزدی - رئیس‌ قوه‌ قضائیه
شماره‌ ۴۴۸ تاریخ ۱۳۶۹/۴/۲۳
حضرت‌ آیه‌الله آقای‌ حاج‌ شیخ‌ محمد یزدی
ریاست‌ محترم‌ قوه‌ قضائیه
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ م‌/۵۶۳۹/۱ مورخ‌ ۱۴/۴/۱۳۶۹:
موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ روز سه‌ شنبه‌ نوزدهم‌ تیرماه‌ ۱۳۶۹ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌. نظر تفسیری‌ شورا به‌ شرح‌ ذیل‌ اعلام‌ می‌گردد:
«استثنای‌ مندرج‌ در اصل‌ ۱۶۴ قانون‌ اساسی‌ (مگر به‌ اقتضای‌ مصلحت‌ جامعه‌ باتصمیم‌ رئیس‌ قوه قضائیه‌ پس‌ از مشورت‌ با رئیس‌ دیوانعالی‌ کشور و دادستان‌ کل‌) صرفاً ناظر به‌ جمله‌ دوم‌ اصل‌ یعنی‌ عبارت‌ (یا بدون‌ رضای‌ او محل‌ خدمت‌ یا سمتش‌ را تغییر داد) می‌باشد و ارتباطی‌ به‌ جمله‌ صدر اصل‌ ندارد.»
قائم‌مقام‌ دبیر شورای‌ نگهبان - حسین‌ مهرپور