شماره ۱۲۵۸ تاریخ ۱۵/۸/۱۳۶۸
ریاست‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی
به‌ پیوست‌ نظر تفسیری‌ شورای‌ نگهبان‌ در خصوص‌ اصل‌ نود و هفتم‌ قانون‌ اساسی‌ در رابطه‌ با مفهوم‌ فوری‌ بودن‌ لوایح‌ و طرحها ارسال‌ می‌گردد، عنایت‌ می‌فرمائید که‌ با توجه‌ به‌ تفسیر مزبور طرحها و لوایح‌ یک‌ فوریتی‌ که‌ صرفاً رسیدگی‌ خارج‌ از نوبت‌ و یک‌ شوری‌ بودن‌ را طبق‌ تعریف‌ ماده‌ ۱۱۶ و ۱۱۹ آئین‌نامه‌ داخلی‌ مجلس‌ اقتضا دارد از شمول‌ فوری‌ بودن‌ مذکور در اصل‌ ۹۷ خارج‌ است‌، بنابراین‌ پیشنهاد می‌شود ماده ۸۶ آئین‌نامه‌ داخلی‌ مجلس‌ اصلاح‌ یا به‌ عدم‌ شمول‌ حکم‌ آن‌ نسبت‌ به‌ لوایح‌ و طرحهای‌ یک‌ فوریتی‌ تفسیر گردد.
قائم‌مقام‌ دبیر شورای‌ نگهبان - حسین مهرپور

شماره ۱۲۵۸ تاریخ ۱۳۶۸/۸/۱۵
تفسیر اصل‌ نود و هفتم‌ قانون‌ اساسی‌:
«مقصود از طرح‌ یا لایحه‌ فوری‌ مذکور در اصل‌ نود و هفتم‌ قانون‌ اساسی‌، طرح‌ یا لایحه‌ای‌ است‌ که‌ تاخیر در رسیدگی‌ به‌ آن‌ مستلزم‌ وقوع‌ خسارت‌ یا فوت‌ فرصت‌ باشد و لوایح‌ و طرحهایی‌ را که‌ رسیدگی‌ به‌ آن‌ در این‌ حد از لزوم‌ سرعت‌ نیست‌ شامل‌ نمی‌شود.»
تفسیر فوق در جلسه‌ مورخ‌ ۱۴/۸/۱۳۶۸ شورای‌ نگهبان‌ با اکثریت‌ ۱۱ رای‌ به‌ عمل‌ آمد.
قائم‌مقام‌ دبیر شورای‌ نگهبان - حسین مهرپور