شماره پرونده ۱۱۰۱ - ۱/۱۸۶ - ۹۲
سوال
توجهاً به سکوت قانونگذار درماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی و بخشنامه شماره­ ی۷۵۵۹/۸۰/۱ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۰ ریاست محترم قوه قضاییه خواهشمند است پاسخ فرمایید چگونه خواهد بود حکم مسئله ­ای که ولی قهری اولیای دم صغیر به لحاظ مباشرت، مشارکت، معاونت و یا دلیلی دیگر صلاحیت اعمال ولایت را ندارد به طور مثال شوهر همسر خود را به قتل رسانده و اولیای دم مقتوله نیز صرفاً دو فرزند صغیر ایشان هستند یا اولیای دم سه فرزند صغیر به همراه پدر و مادر مقتوله هستند.
نظریه شماره۲۲۹۴/۹۲/۷ - ۳/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
موضوع سوال منصرف از ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا ماده مذکور برای تعقیب امری است که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خص-وصی است و تا تعیین قیم قانونی موجب ضرر محجور خواهد شد لکن در تقاضای قصاص، قیم چنین اختیاری ندارد و تقاضای قصاص از ناحیه محجور تنها توسط ولی وی امکانپذیر می‌باشد و چنانچه ولی مرتکب قتل مورث محجور گردد طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ولایت وی زایل می‌گردد و با زوال ولایت ولی قهری، مقام معظم رهبری ولی محجور بوده و طبق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی اقدام می‌گردد.