شماره پرونده ۱۴۱۵ - ۱۶/۹ - ۹۲
سوال
با عنایت به مفاد ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ * که به ثبت ازدواج موقت را در مورد مشروحه در بندهای سه ­گانه الزامی اعلام کرده آیا زوج هائی (مردهائی) که دارای همسر دائمی می ­باشند می­ توانند به استناد ماده مذکور راساً با مراجعه به دفاتر رسمی ثبت ازدواج واقعه ازدواج موقت را به ثبت برسانند و یا اینکه نیاز به حکم دادگاه دارد؟
نظریه شماره۲۲۹۳/۹۲/۷ - ۳/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج موقت در موارد سه گانه مذکور در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه ۱۳۹۱، نافی لزوم اخذ اجازه مرد متاهل برای ازدواج دوم اعم از موقت یا دائم موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ** نمی‌باشد بنابراین ثبت ازدواج موقت مرد متاهل در موارد یادشده فوق مستلزم اخذ اجازه دادگاه است.