رای شماره 597 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 597

تاریخ دادنامه: 11؍4؍1398

شماره پرونده: 96؍1804

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی مجتمع آموزشی غیرانتفاعی علوی توحید با وکالت آقای گشتاسب صدقی و خانم مرجان احمدی نژاد

موضوع شکایت و خواسته: مستثنی قرار دادن پلاکهای 4584؍15190 و 677؍14039 از بخشنامه شماره 4؍1236؍109-1374/11/18 اداره کل امور مدارس غیرانتفاعی

گردش کار: 1- شرکت تعاونی مجتمع آموزشی غیرانتفاعی علوی توحید با وکالت آقای گشتاسب صادقی و خانم مرجان احمدی نژاد به موجب دادخواستی خواستار مستثنی قرار دادن پلاکهای 4584؍15190 و 67؍14039 از بخشنامه شماره 4؍1236؍109-18؍11؍1374 اداره کل امور مدارس غیرانتفاعی شده است.

2- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می‌گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍4؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره کلی نیست و در خصوص مورد صادر شده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 و قانون یاد شده و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع