رای شماره 603 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 603

تاریخ دادنامه: 11؍4؍1398

شماره پرونده: 98؍47

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید جباری

موضوع شکایت و خواسته: رسیدگی به تعارض در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1- آقای حمید جباری به موجب دادخواستی به طور خلاصه اعلام کرده است که:

در آراء شماره 735-734 مورخ 30؍10؍1392، 1205-22؍10؍1394، 494 الی 508-7؍9؍1395، 181-2؍3؍1396 و 114-10؍11؍1396 موسسات آموزش عالی کشور و همچنین مصوبات شورای عالی برنامه ریزی پزشکی ناظر بر ممنوعیت تحصیل رایگان در فرض استفاده از یک بار تحصیلات آموزشی رایگان در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور را ابطال کرده است لاکن در مورد مشابه به موجب رای شماره 544-7؍6؍1396 رای به عدم ابطال مصوبه مشابه صادر کرده است.

2- آراء هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات به قرار زیر است:

الف: رای شماره 734 و 735 مورخ 30؍10؍1392:

گردش کار: در پرونده های منتهی به این رای ابطال قسمتی از بند سوم چهل و پنجمین مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بند 3 جزء (ز) ردیف 2 دفترچه کنکور سراسری سال 1391 درخواست شده بود و متن هر دو مقرره مذکور به قرار زیر بوده است:

« 3- چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسی از آموزش رایگان برخوردار بوده است، در صورت قبولی در دوره های دکتری عمومی رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا مجدداً در مقطع کارشناسی (روزانه)، مطابق ضوابط مربوط ملزم به پرداخت شهریه می‌باشد. »

«رای هیات عمومی

نظر به این که بند 3 جزء (ز) ردیف 2 دفترچه ثبت نام کنکور [آزمون] سراسری سال 1391، مبتنی بر مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 10؍7؍1390 صادر شده است که این مصوبه نیز در راستای تعمیم مصوبه چهل و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 7؍12؍1389 نسبت به دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1392- 1391 و قبل از آن به تصویب رسیده است و بند 3 مصوبه اخیر الذکر نیز به موجب رای شماره 734- 30؍10؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 3 جزء (ز) ردیف 2 دفترچه کنکور سراسری سال 1391 موضوع مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 10؍7؍1390 نیز خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تصویب شده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری»

ب: در پرونده های منتهی به آراء شماره 1205-22؍10؍1394 و 494 الی 508-7؍9؍1395 و 181-2؍3؍1396 و 1144-10؍11؍1396 ابطال مصوبات مشابه با لحاظ رای شماره 735-734 مورخ 30؍10؍1392 هیات عمومی در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست شده بود و هیات عمومی با لحاظ حکم ماده 92 قانون یاد شده مصوبات مشابه را ابطال کرده است.

3- رای هیات عمومی ناظر بر عدم ابطال مصوبه:

در پرونده منتهی به رای شماره 544-7؍6؍1396 شاکی ابطال بند ح-2 مصوب پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی پزشکی را درخواست کرده بود که متن آن به قرار زیر می‌باشد:

« ح) نحوه تحصیل مجدد داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد، دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) و دکترای حرفه ای دامپزشکی:

مطابق مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 25؍3؍1392، دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته کلیه رشته های تحصیلی و دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) و دکترای حرفه ای دامپزشکی با رعایت شرایط ذیل از طریق قبولی در آزمون سراسری در مقطع دکترای عمومی رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی پردیسهای خودگردان (شعب بین الملل سابق) دانشگاه های علوم پزشکی و یا ظرفیتهای مازاد تحصیل نمایند: 1) لزوم گذراندن طرح نیروی انسانی برای دانش آموختگان مشمول طرح. 2) دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان یا دستگاههای اجرایی و عدم دارا بودن تعهدات سهمیه بومی و یا سهمیه مناطق محروم. 3) نداشتن ممنوعیت تحصیل از نظر سازمان نظام وظیفه.

لازم به ذکر است کلیه پذیرفته شدگان در پردیسهای خودگردان (شعب بین الملل سابق) و یا ظرفیتهای مازاد (اعم از اینکه در مقاطع قبلی تحصیل، از آموزش رایگان برخوردار بوده اند و یا نبوده اند) ملزم به پرداخت شهریه مطابق مصوبات هیات امنای دانشگاه و مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند. »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 544-7؍6؍1396 مصوبه مذکور را به علت عدم مغایرت با قوانین ابطال نکرد.

4- رسیدگی به تعارض در آراء هیات عمومی در دستورکار جلسه 11؍4؍1398 هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه در مصوبه پنجاه و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی پزشکی موضوع رای شماره 544-7؍6؍1396 موضوع شکایت ناظر بر دریافت شهریه از پذیرفته شدگان در دوره های پردیس بین المللی و ظرفیت مازاد بوده و هیچ دلالتی بر ممنوعیت تحصیل داوطلبینی که مقطع کارشناسی ارشد خود را در دوره روزانه تحصیل کرده اند ندارد، بنابراین تعارضی با مفاد آراء هیات عمومی سابق و قوانین موضوعه ندارد، لذا به لحاظ عدم احراز تعارض موضوع از مصادیق اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نمی گردد.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع