رای شماره 46 مورخ 1383/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 610/82

شاکی:رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 13 اردیبهشت 1383

شماره دادنامه: 46

مقدمه: الف- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/638 موضوع شکایت آقای یونس علی زاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی به خواسته استخدام به شرح دادنامه شماره 600 مورخ 15/4/81 حکم به ورود شکایت و الزام به قبول و استخدام شاکی صادر نموده است.ب- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/3170 موضوع شکایت خانم فریبا آقامحمدپور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی به شرح دادنامه شماره 837 مورخ 31/3/82 حکم برد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست،بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوق الذکر وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع