رای شماره 45 مورخ 1383/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 256/82

شاکی:آقای علیرضا کاظمی نجف آبادی

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 12 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 13 اردیبهشت 1383

شماره دادنامه: 45

مقدمه: الف- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/936 و73/815 موضوع شکایت آقای علی ریاحی زاده و محمدرضا کروندی به طرفیت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی به خواسته احتساب سنوات خدمت به شرح دادنامه‌های شماره 57 و65 مورخ 21/3/75 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/777 موضوع شکایت آقای علیرضا کاظمی نجف آبادی به طرفیت 1- بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی سابق ستاد بازسازی مناطق جنگی 2- سازمان تامین اجتماعی کشور به خواسته احتساب سوابق و بیمه بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 760 مورخ 30/1/81 حکم برد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه های فوق الذکر با توجه به اسناد و مدارک و شرایط خاص هر پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد فانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوق الذکر وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع