رای شماره 42 مورخ 1381/02/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 179/75

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: ابطال مصوبه جلسه مورخ 16/12/1374 هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه 8 اردیبهشت 1381

شماره دادنامه: 42

مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی به شماره 9237/75/02/د مورخ 1375/08/23 و گزارش پیوست اعلام داشته‌اند، بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 کل کشور چنین مقرر می‌دارد (دولت مکلف است در سال 1375 به کارکنان شاغل بازنشسته موظف و عائله تحت تکفل آنها و وراث کارمندان متوفی به ازاء هر نفر معادل یک‌دهم حداقل حقوق مبنای جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماهانه پرداخت نماید تا از طریق تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت به صورت کالا و مایحتاج ضروری در اختیار آنان قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی مربوط توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارتین بازرگانی و تعاون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.بند مذکور از قانون بودجه مذکور اجراء نگردیده. سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه صادره به کلیه دفاتر بخشی در خصوصی موضوع مقرر داشته است «در اجرای بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 کل کشور و به استناد نامه مورخ 1374/12/19 دفتر هیات دولت اعتبار جداگانه‌ای در موافقتنامه‌های مربوط پیش‌بینی نگردد و آن گروه از افراد ذینفع در صورت تمایل می‌توانند معادل وجوه ریالی (یک‌دهم حداقل حقوق مبنا) ذیربط را از محل دریافتی ماهانه خود جهت تامین کالا و مایحتاج ضروری در اختیار تعاونی‌های ذیربط قرار دهند تا بر اساس آیین‌نامه مربوط هزینه گردد.» مصوبه جلسه 1374/12/16 هیات دولت مغایر بند (الف) تبصره بودجه سال 1375 می‌باشد.معاون دفترامور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56821 مورخ 1381/01/28 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 28452/43 مورخ 1380/12/08 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نموده است. در نامه مزبور آمده است، هر چند رای شماره 103 مورخ 1375/06/03 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دال بر ابطال بند (1) بخشنامه شماره 85-33 مورخ 1375/01/26 لازم‌الاجراء است و از نظر این سازمان نیز بند 1 آن بخشنامه لغو شده تلقی می‌شود. لیکن صدور رای مذکور منابعی جهت تامین اعتبار اجرای تبصره مورد درخواست را فراهم نمی‌نماید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به قسمت اول بخشنامه شماره 85-33 مورخ 1375/01/26 سازمان برنامه و بودجه که براساس مصوبه جلسه مورخ 1374/12/16 هیات دولت در باب کیفیت اجرای بند الف تبصره 35 قانون بودجه سال 1375 کل کشور صادر شده قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 103 مورخ 1375/06/03 هیات عمومی دیوان به لحاظ احراز مغایرت آن با قانون به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه حکم مقرر در تبصره مذکور منحصراً اختصاص به سال 1375 داشته و موضوع آن در سنوات بعد منتفی و غیر قابل اجراء بوده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به مصوبه جلسه مورخ 1374/12/16 هیات وزیران در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع