تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۸۴۲
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۳/۱-۸۴۲ ح

استعلام:

چنانچه یکی از وراث نسبت به ملک داخل در ترکه دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و به صدور حکم قطعی به نفع وی منجر شود؛ اما در دعوای بعدی تقسیم ترکه مطروحه از سوی یکی دیگر از وراث، حکم سابق‌الصدور توسط محکوم‌له آن ارائه نشود و حکم بر تقسیم ترکه؛ از جمله نسبت به ملک یادشده صادر شود و محکوم‌له پرونده مذکور به سبب تعارض در حکم، تقاضای اعاده دادرسی نکند، حکم تقسیم ترکه چگونه اجرا می‌شود؟ آیا این حکم قابلیت اجرا دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در دعوای تقسیم ترکه علی‌الاصول حکم دادگاه ناظر بر ماترک متوفی بوده و اموالی که پیش از فوت به طریقی از مالکیت مورث خواهان‌ها خارج شده باشد، داخل در ترکه نیست تا امکان تقسیم یا فروش آن باشد؛ لذا با توجه به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، به لحاظ تقدم حکم اثبات مالکیت، اجرای حکم راجع به درخواست تقسیم ترکه امکان‌پذیر نیست. بدیهی است چنانچه حکم اثبات مالکیت در نتیجه طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء نقض شود، اجرای حکم صادره در خصوص تقسیم ترکه با منعی مواجه نیست.