رای شماره 421 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 421

تاریخ دادنامه: 3/5/1396

کلاسه پرونده: 95/614

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مرضیه حسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح هادی روستای مهاباد بخش فیروز کوه

گردش کار: 1- خانم مرضیه حسینی ابطال طرح هادی روستای مهاباد بخش فیروز کوه شهرستان تهران را به لحاظ ایجاد معبر در ملک متعلق به خود را تقاضا کرده است.

2- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه شاکی ابطال طرح هادی روستای مهاباد بخش فیروز کوه شهرستان تهران به لحاظ ایجاد معبر در ملک متعلق به خود را خواستار شده است و این خواسته از جمله صلاحیت های مصرح در ماده 12 قانون صدرالذکر محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به خواسته در صلاحیت هیات عمومی نیست و پرونده برای رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع