تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۸۰

پیام: شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی، نمی تواند دعوای اعسار از هزینه دادرسی مطرح کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان شهرداری منطقه... با مدیریت م. بطرفیت آقای ی.م. با وکالت آقای م.پ. به خواسته اعلام تعذر و اعسار شهرداری از پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال در مرحله تجدیدنظرخواهی موضوع دادنامه شماره ۹۳/۴۴۴ صادره از این دادگاه، نظر به اینکه طرح دعوی شهرداری فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است؛ چرا که دعوی اعسار از ناحیه شهرداری به عنوان شخص حقوقی منطبق به ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیست. مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه... بطرفیت آقای ی.م. نسبت به دادنامه شماره ۶۴۸ مورخه ۱۳۹۳/۷/۲۷ صادره از شعبه۲۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه دایر بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حکم به رد دعوا صادر گردیده، وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خشنودی - امیری