رای شماره 934 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 934

تاریخ دادنامه: 21/9/1396

کلاسه پرونده: 95/310

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر صادقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل 181/30/206/ط-1389/10/21 معاون نیروی انسانی و رئیس کمیته تلفیق و امور حقوقی ستاد کل نیروهای مسلح

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل 181/30/206/ط-21/10/1389 معاون نیروی انسانی و رئیس کمیته تلفیق و امور حقوقی ستاد کل نیروهای مسلح را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"سلام علیکم: به استحضار می رساند حقیر سرهنگ بازنشسته جانباز امیر صادقی دارای یکصد و ده ماه سابقه جبهه و پنجاه درصد از کارافتادگی جانبازی بنیاد شهید و نزاجا ارتش هستم و به استناد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 و حقوق مکتسبه ایثارگری و دادنامه 1769 شعبه 6 دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دستورالعمل نامه شماره 181/30/206/ط-21/10/1389 معاونت نیروی انسانی ستاد کل را به دلیل مغایرت با مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و آیین‌نامه های اجرایی مربوط به آن قانون را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور احقاق حق و اجرای قانون و عدالت قضایی استدعا دارم و مجدداً از تلاش و زحمات ایثارگرانه شما بزرگواران در دفاع شجاعانه از حریم پاسداری از قانون نهایت تشکر و قدردانی را ابراز می نمایم. «اینگونه مصوبات، دستورالعمل و بخشنامه ها در تضاد با اهداف و منظور قانونگذار در حفظ کرامت و جبران لطمات قشر ایثارگر می‌باشد."

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 878-6/6/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: به استحضار می رساند عطف به اخطاریه پرونده شماره 95/310 هیات عمومی با توجه به اینکه طی مفاد دادخواست تقدیمی نیز به صراحت به مغایرت دستورالعمل و بخشنامه با مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان اشاره گردیده لذا مجدداً تقاضای ابطال نامه ستاد کل نیروهای مسلح 181/30/206/ط-21/10/1389 معاونت نیروی انسانی ستاد کل دبیرخانه کمیته تلفیق و امور حقوقی که به استناد آن از اجرای دادنامه 1769 شعبه 6 دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 6/87/2143 جلوگیری و ممانعت به عمل آورده و باعث تضییع حق و عدم بهره مندی حقیر و دیگر عزیزان رزمنده ایثارگر و جانباز می‌شوند، تقاضای اعمال ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری را از محضرتان تقاضا دارم."

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

"از: معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح - دبیرخانه کمیته تلفیق و امور حقوقی

به: ذیحساب و رئیس محترم داراجا

موضوع: جانبازان رها شده از خدمت

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره 74-1068-بر-17/8/1389 با احترام، ملاک و مبنای اقدام در خصوص کسر ساعت کار یا ما به ازای آن وضعیت فرد در دوران اشتغال است. از آنجایی که موافقت دستگاه برای تعیین مابه ازای ساعت کسر الزامی است، تغییرات بعد از بازنشستگی حقی را برای دوران اشتغال ایجاد نخواهد کرد."

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس ستاد کل و رئیس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 23/1122/02/46012-20/3/1396 توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: آقای امیر صادقی

بازگشت به نامه شماره: 95/310-24/6/1395 با احترام نامبرده طی دادخواست تقدیمی به آن هیات، به طرفیت ستاد کل نیروهای مسلح خواستار صدور حکم مبنی بر ابطال ابلاغیه شماره 181/30/206/ط-2/10/1389 معاونت نیروی انسانی این ستاد را نموده است. برابر بررسیهای به عمل آمده:

1- ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 31/3/1374 بیان می دارد: (میزان ساعت کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانایی آنان به موجب آیین‌نامه ای است که...)

2- ماده 11 قانون مذکور نیز مقرر می دارد: میزان ساعت کار افراد شاغل در دستگاههای مشمول این قانون که عهده دار پرستاری و مراقبتهای ویژه جانبازان می گردند (برابر رای کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد جانبازی) تا حداکثر نصف ساعت کار هفتگی مقرر با استفاده از مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت.

3- ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، اظهار می دارد: (به منظور تطبیق ساعت کار جانبازان با وضعیت جسمی و روانی آنها، کلیه دستگاهها موظفند ضمن اعلام این آیین‌نامه به جانبازانی که تحت هر عنوان به صورت تمام وقت در دستگاه و بخش مربوط مشغول به کار هستند. در خصوص کسر ساعت کار موظف روزانه آنها حسب درخواست جانباز ظرف مدت یک ماه بر اساس جدول زیر اقدام کنند...)

4- ماده 4 آین نامه فوق تصریح می دارد: جانبازانی که به هر دلیل نتوانند مطابق مواد (2) و (3) این آیین‌نامه از کسر ساعت موظف بهره مند شوند با موافقت دستگاه ذیربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یکی از طرق زیر با آنها رفتار می‌شود.

الف- احتساب اضافه کار ساعتی

ب- افزودن به مرخصی استحقاقی

ج- محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی

آنچه از مفهوم و منطوق مواد فوق مستفاد می‌گردد، ملاک و مبنای کسر ساعت کار یا مابه ازای آن، خاص وضعیت فرد در دوران اشتغال در دستگاهها می‌باشد بنابراین تغییرات بعد از بازنشستگی حقی را برای دوران اشتغال ایجاد نخواهد کرد.

با توجه به مستندات ذکر شده و مستفاد از وحدت ملاک ماده 68 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که مقرر می دارد: مبنا و مبدا پرداخت حقوق از کارافتادگی به جانبازان از تاریخ صدور رای کمیسیون مربوط می‌باشد، مفاد ابلاغیه شماره 181/30/206/ط- 2/10/1389 معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح منطبق با قانون صادر شده است و هیچ گونه مغایرتی با مواد 9 و 11 قانون موصوف ندارد. ضمناً در موضوع شکایات و دعاوی مشابه، آراء متعددی دال بر استحقاق دریافت حقوق از تاریخ رای کمیسیون از سوی آن شعبه و دیگر شعبات آن دیوان صادر گردیده است که قرینه ای بر صحت اقدام معاونت مذکور است. بر این اساس چنانچه احراز جانبازی شاکی بعد از تاریخ بازنشستگی می‌باشد، نظر به اینکه فلسفه کسر ساعت کار به منظور حفظ و بهبود سلامت کارکنان جانباز و متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان می‌باشد، تغییرات بعد از بازنشستگی هیچ گونه حقی را برای دوران اشتغال وی ایجاد نخواهد کرد. با امعان نظر به مطالب فوق، از آن مرجع تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت با مقررات قانونی مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و تصویب آن از حدود اختیارات مقام واضع، خارج نیست، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع