رای شماره 562 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 562

تاریخ دادنامه: 14/6/1396

کلاسه پرونده: 94/1188

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احسان امین فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست و اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

پس از حمد خدا و درود بر محمد و خاندان پاکش با احترام به اطلاع می رساند جناب آقای ابراهیم نظری جلالی معاونت وقت روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دستورالعملی به شماره 28 تحت شماره اندیکاتور صدرالاشاره دستورالعملی در مورد حدود رسیدگی هیات تشخیص و حل اختلاف به شرح مندرج در دستورالعمل موصوف صادر و جهت اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ می نمایند. از آنجا که مواد 5 این دستورالعمل با عنایت به موارد آتی الذکر خلاف موازین قانونی می‌باشد در جهت ابطال ماده اخیرالذکر از دستورالعمل موصوف جهات ادله و استنادات خود را معروض می دارم.

1- تکالیف و اختیارات مراجع حل اختلاف کار (موضوع مواد 160، 157 قانون کار) در قانون کار تبیین شده است که بر این اساس مراجع مذکور دارای شخصیت مستقل بوده که در ادارات کار مستقر هستند و وفق ماده 64 قانون اخیرالذکر مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر خواهد رسید. علی ایحال تهیه دستورالعمل، در مورد مراجع حل اختلاف (هیات تشخیص و حل اختلاف) توسط معاونت فوق الاشاره و علی الخصوص مکلف نمودن هیاتها به آنچه در دستورالعمل مقررگردیده بدون آن که این دستورالعمل از جانب شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم می‌نماید تصویب گردد فاقد وجاهت قانونی و از حدود اختیارات معاون وزیر خارج می‌باشد.

2- ماده 4 آیین‌نامه دادرسی کار مصوب 7/11/1391 اشعار می دارد:

ماده 4- مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رای صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند و همچنین ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد:

قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

با این وصف مراجع حل اختلاف کار مکلفند نسبت به تمامی خواسته های خواهان رسیدگی کرده و نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نمایند و در غیر این صورت مستنکف وفق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات می‌باشند علیهذا هرچند در صدر دستورالعمل معترض عنه به این تکلیف اشاره و اذعان گردیده لکن در بند 5 دستورالعمل معترض عنه در مواردی که هیاتهای بدوی نسبت به تمام خواسته های خواهان اتخاذ تصمیم ننموده و با اعتراض خواهان مواجه شود برای مراجع تجدیدنظر (هیات حل اختلاف) تکلیف گردیده که خواهان را به طرح دادخواست مجدد راهنمایی نمایند. این در حالیست که وفق قوانین و مقررات موضوعه از جمله مواد فوق الذکر و بدیهیات حقوقی هیات تجدیدنظر (حل اختلاف) مکلف است پرونده را به جهت اتخاذ تصمیم (نفیاً یا اثباتاً) به هیات تشخیص اعاده نماید و هیات مذکور نیز مکلف به ورود و اتخاذ تصمیم ماهیتی می‌باشد. با این توضیح آن چه در بند 5 دستورالعمل معترض عنه آمده صرفاً جوازی برای عدم ورود هیاتها به هر دلیل در خواسته مورد نظرشان بوده و علاوه بر اینکه برخلاف قوانین مذکور و اصول حقوقی می‌باشد موجبات ایذاء مراجعین را فراهم کند. فلذا با عنایت به مراتب مذکور و اینکه اجرای این دستورالعمل حقوق حقه کارگران این قشر زحمت کش و آسیب پذیر جامعه و حتی کارفرمایان و امنیت شغلی و نتیجتاً جامعه کار و تولید و پایداری تولید و حفظ اشتغال را هدف قرار می دهد. مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری ابطال دستورالعمل اداری معترض عنه و توجهاً بر اینکه اجرای دستورالعمل یاد شده آسیب غیر قابل جبران فروانی به قشر هدف وارد و متعسر خواهد کرد مستند به ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت بر توقف اجرای دستورالعمل مذکور از آن مقام تحت استدعاست."

متن بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به قرار زیر است:

" 5- چنانچه هیات تشخیص به برخی از خواسته های خواهان نفیاً یا اثباتاً رسیدگی نکرده باشد و خواسته های مذکور در رای هیات تشخیص مسکوت مانده و مورد رسیدگی واقع نشده باشد، هیات حل اختلاف با توجه به توضیحات ارائه شده در بند 3 نمی تواند در خصوص خواسته های مذکور رسیدگی نموده، بلکه باید تجدیدنظر خواه راهنمایی شود تا نسبت به موارد مذکور مجدداً مبادرت به تقدیم دادخواست نماید، رسیدگی به دادخواست مزبور در هیات تشخیص خارج از نوبت و به طور فوری انجام خواهد شد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 66084-15/4/1395 توضیح داده است که:

" بازگشت به نامه شماره 3615-16/1/1395 در خصوص «ابلاغیه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده 94/1188-15/12/1394 مربوط به دادخواست آقای احسان امین فر در خصوص ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط کار، پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می‌گردد. خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل عیناً به مرجع مذکور منعکس گردد:

الف- در خصوص صلاحیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صدور دستورالعمل فوق:

1- با توجه به اصل (138) قانون اساسی هر یک از وزیران در حدود وظایف خویش حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد لیکن مفاد این مقررات نباید با متن و روح قانون مخالف باشد.

2- علاوه بر مقررات موضوع اصل (138) قانون اساسی، وزرا نیز حق صدور بخشنامه ها و دستورالعملهایی را دارند که جنبه تبیین و تشریح قوانین و یا تنظیم امور داخلی و نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد. چنانچه در کتب حقوقی در تعریف بخشنامه یا دستورالعمل چنین آمده است: دستوراتی است که مقام مافوق در دستگاههای اجرایی خطاب به همکاران شاغل در قلمرو ماموریت خود، صرفاً در مقام تبیین و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا به منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی صادر می‌نماید.

3- در دستگاههای اجرایی با توجه به گستردگی امور و وظایف و غیر قابل انجام بودن تمام امور توسط بالاترین مقام دستگاه (وزیر در وزارتخانه ها) به طور شخصی، بالاترین مقام اجرایی قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به زیر مجموعه تفویض می‌نماید که این امر (تفویض اختیار) معمولاً در چارچوب شرح وظایف مصوب هر یک از معاونتها و ادارات کل می‌باشد.

4- در راستای این امر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز قسمتی از اختیارات خود را به معاونت روابط کار و ادارات کل زیر مجموعه این معاونت از جمله اداره کل روابط کار و جبران خدمت تفویض نموده که این امر در قالب شرح وظایف مصوب این معاونت و ادارات کل تبلور یافته است.

5- از جمله اموری که از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجموعه معاونت روابط کار (معاون وزیر و زیر مجموعه اش) تفویض شده است « نظارت بر تهیه و تنظیم آیین‌نامه ها، دستورالعملها و استانداردهای مرتبط با روابط کار به منظور ایجاد وحدت رویه» و به طریق اولی امکان تدوین آنها است. از جمله شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت نیر « نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهای اجرایی»، « تهیه و تدوین سیاستها و برنامه های اجرایی در زمینه روابط کار در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط»، «نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کل کشور» و نیز « ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف» می‌باشد که به واسطه معاون وزیر به این اداره کل تفویض شده است.

6- شایان ذکر است لازمه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز ایجاد وحدت رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف کار بیان شفاف و دقیق قوانین و مقررات به زیر مجموعه از جمله مراجع حل اختلاف می‌باشد که تنها راه اجرایی نمودن این وظیفه صدور نامه های اداری است که بعضاً بخشنامه یا دستورالعمل نامیده می‌شود و هیچ راه دیگری برای این کار متصور نیست.

7- دستورالعمل شماره (28) روابط کار اولاً صرفاً بیانگر اصول کلی حقوقی در خصوص دادرسی از جمله اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی و وظایف مراجع حل اختلاف در راستای اجرای این اصل است، اموری که حتی بدون وجود این دستورالعمل نیز مراجع مکلف به رعایت آن بودند و در واقع تاکید موکدی بر اجرای دقیق این اصل است. ثانیاً: این دستورالعمل بیان دیگری از ماده (110) آیین دادرسی کار نیز محسوب می‌شود که به موجب آن « هیات حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه مورد حکم هیات تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود مگر آن که به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیات تشخیص مشهود باشد.»

با توجه به مجموع موارد فوق، صدور دستورالعمل (28) روابط کار کاملاً در چارچوب اختیارات و وظایف معاونت کار بوده و خارج از صلاحیت نمی‌باشد.

ب: در خصوص بند 5 دستورالعمل شماره (28):

1- همان طور که فوقاً بیان شده یکی از مهمترین اصول کلی حقوقی در زمینه دادرسی اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی است. لازمه رعایت این اصل که به موجب ماده (4) آیین دادرسی کار مراجع حل اختلاف مکلف به رعایت آنها در رسیدگی به دعوا و صدور رای هستند و در تمامی کتب دادرسی نیز بر آن تاکید شده و نیز به اشکال مختلف در قوانین دادرسی پیش بینی گردیده است (از جمله ماده (110) آیین دادرسی کار) آن است که هیچ دعوایی تا قبل از اینکه در مرجع بدوی مورد رسیدگی واقع نشده و راجع به آن حکمی صادر نشده است در مرجع بالاتر قابل رسیدگی نباشد زیرا در غیر این صورت حق دفاع از شخص سلب می‌گردد.

2- در راستای تبیین این اصل و وظایف مراجع حل اختلاف در این خصوص دستورالعمل شماره (28) روابط کار صادر گردیده است. به موجب این دستورالعمل هیات تشخیص به عنوان مرجع بدوی قانوناً مکلف به رسیدگی به تمامی خواسته های خواهان و اظهار نظر در مورد آنها نفیاً یا اثباتاً است لیکن چنانچه در مورد بعضی خواسته ها به هر دلیل اظها رنظر نشود هیات تجدیدنظر نیز حق اظهار نظر نخواهد داشت. نتیجه منطقی رعایت اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی در این موارد آن است که خواهان مجدداً خواسته خود را مطرح نماید تا هیات بدوی به آن رسیدگی کند. قاعده اولیه آن است که خواهان نسبت به طرح دعوای مجدد اقدام کند و تدوین قاعده ای دیگر نظیر ارسال پرونده توسط هیات حل اختلاف به هیات بدوی بدون تقدیم دادخواست امری است که نیازمند تصریح است و چه بسا نیازمند اصلاح مقررات آیین دادرسی کار.

3- علیرغم مراتب فوق، چه پرونده از سوی هیات تجدیدنظر به هیات بدوی ارسال گردد (امری که شاکی متقاضی آن است) و چه خواهان مجدداً طرح دادخواست نماید با توجه به اینکه به تصریح قسمت اخیر بند (5) دستورالعمل شماره (28) روابط کار «... رسیدگی به دادخواست مزبور در هیات تشخیص خارج از نوبت و به طور فوری انجام خواهد شد.» لذا موضوع تاثیری در نتیجه نخواهد داشت و در نهایت حقوق خواهان حفظ می‌گردد.

با توجه به موارد فوق تقاضای رد دادخواست خواهان را می نمایم، ضمناً درخواست دارم در صورت صلاحدید نماینده این اداره کل برای ادای توضیحات در محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاضر شود.- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت"

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

در ماده 4 آیین‌نامه دادرسی کار مراجع حل اختلاف کار موظف شده اند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند و در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تصریح شده است که قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کنند و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت کنند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند. در ماده 349 از همان قانون نیز مقرر شده است که مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید. نظر به مراتب فوق مرجع تجدیدنظر فقط می‌تواند به حکمی رسیدگی کند که در مرحله بدوی صادر شده ولی اگر در خصوص ادعایی در مرحله بدوی رای صادر نشده باشد، مرجع تجدیدنظر تکلیف رسیدگی به این ادعا در مرحله تجدیدنظر را ندارد و از طرفی مطابق اصول حقوقی و رویه حاکم بر محاکم، مرجع تجدیدنظر پرونده را برای رسیدگی بدوی به مرجع بدوی ارسال خواهد کرد و دلیلی وجود ندارد تا تجدیدنظر خواه راهنمایی شود به تقدیم دادخواست مجدد. از این رو بند 5 دستورالعمل شماره 28 روابط کار موضوع بخشنامه شماره 171359-18/10/1391 معاون روابط کار وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی که در آن مقرر شده اگر هیات تشخیص به ادعایی رسیدگی نکرد، هیات حل اختلاف به عنوان مرجع تجدیدنظر باید تجدیدنظر خواه را راهنمایی کند تا نسبت به مواردی که در هیات تشخیص به عنوان خواسته بوده و رسیدگی نشده، دادخواست مجدد تقدیم کند، به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع