رای شماره 207 مورخ 1383/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 306/83

شاکی:رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع:نقض رای صادره در پرونده کلاسه‌ت5/81/1361 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 25 مرداد 1383

شماره دادنامه: 207

مقدمه: رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، آقای حسن شعم‌آبادی به وکالت از آقای علیرضا آقازاده علوی و غیره علیه اداره برق سبزوار اقامه دعوی نموده. دادگاه عمومی سبزوار با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 1782 مورخ 30/10/80 پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال داشته شعبه دوازدهم دیوان به موجب دادنامه شماره 1187 مورخ18/7/81 شکایت شکات را مردود شناخته و ذکری از وکالت وکیل و سمت وی و مشخصات شاکی نفرموده‌اند. دادنامه صادره در تاریخ 19/8/81 به شکات ابلاغ شده وکیل شاکیان نسبت به رای صادره اعتراض نموده شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان با توجه به تاریخ اقدام وکیل (26/9/81) قرار عدم استماع و رد تقاضای تجدیدنظر خواهی وکیل را صادر نموده وکیل شکات با تقدیم لایحه‌ای که تحت شماره 3664 مورخ 3/9/81 ثبت دفتر شعبه دوازدهم دیوان شده خواهان ابلاغ رونوشت دادنامه شده ومدعی است رونوشت دادنامه در تاریخ 9/9/81 به وی ابلاغ گردیده هر چند وکیل در زمان صدور دادنامه و ابلاغ آن مستعفی نبوده و ابلاغ دادنامه به وی ضرورت داشته و به این اعتبار و تاریخ ابلاغ به وکیل دادنامه صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر اشتباهاً صادر گردیده معذالک چون در دادنامه صادره از شعبه دوازدهم ذکری از وکالت وکیل شکات نشده و رای اصلاحی نیز صادر نگردیده و طبق مفاد ماده 70 قانون آیین دادرسی به احداز شکات ابلاغ گردیده از این جهت رای شعبه پنجم صحیح به نظر می‌رسد. بنا به مراتب پرونده جهت طرح در هیات عمومی تقدیم می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مستلزم اعلام اشتباه قاضی صادر کننده رای است. نظر به اینکه در مشروحه آقای رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در صدور دادنامه شماره 100 مورخ 31/1/82 در پرونده کلاسه ت1361/81/05 اعلام اشتباهی نشده و حتی دادنامه فوق‌الذکر صحیح اعلام گردیده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو تبصره‌های مذکور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع