رای شماره 955.2 مورخ 1398/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2؍955

تاریخ دادنامه: 24؍2؍1398

شماره پرونده: 94؍714

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت عمرانی شهر جدید گلبهار با وکالت آقای محمدرضا یزدانی

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 955-1396/09/28 هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش کار: 1- با شکایت آقای محمدرضا یزدانی به وکالت از شرکت عمران شهر جدید گلبهار و به موجب دادنامه شماره 955- 28؍9؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه جلسه مورخ 14؍11؍1392 شورای اسلامی شهر جدید گلبهار ابطال شده است.

2- متعاقباً شاکی به موجب درخواستی در تاریخ 25؍8؍1397 ابطال مصوبه جلسه مورخ 14؍11؍1392 شورای اسلامی شهر جدید گلبهار را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

«مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع

دادنامه شماره 955- 28؍9؍1396 در پرونده کلاسه 94؍714 و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر جدید گلبهار به زمان تصویب آن

با سلام و احترام

توکیلاً از سوی شرکت عمران شهر جدید گلبهار به استحضار عالی می رساند: موکل اینجانب طی دادخواست تقدیمی که به کلاسه 94؍714 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتج به صدور دادنامه شماره 955- 28؍9؍1396 گردیده است درخواست ابطال مصوبه مورخ 14؍11؍1392 شورای اسلامی شهر جدید گلبهار را از تاریخ تصویب نموده و مجدداً نیز در قسمت اخیر لایحه ای که به شماره 1359- 24؍9؍1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی گردیده درخواست خود را مبنی بر ابطال مصوبه فوق الذکر از تاریخ تصویب تکرار نموده است. لیکن متاسفانه این قسمت از خواسته در دادنامه اصداری تعیین تکلیف نگردیده است. از آنجا که اولاً: مشابه مصوبه ابطال شده پیش از این نیز در آراء مکرر و متعدد دیوان من جمله رای شماره 1850- 12؍11؍1393 و رای شماره 556- 19؍8؍1387 ابطال گردیده و بالتبع می باید موضوع از سوی شورای مزبور نیز رعایت می گردید. ثانیاً: متاسفانه شهرداری شهر جدید گلبهار در اقدامی غیر منصفانه با استناد به این مصوبه غیر قانونی نسبت به اخذ عوارض به مبالغ کلان اقدام می‌نماید که از بدو تصویب مصوبه موجبات تضییع حقوق اشخاص کثیر و نارضایتی شهروندان کم برخوردار این شهر را فراهم آورده، صدور حکم مقتضی مبنی بر اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه مورد نظر به زمان تصویب مورد استدعاست.

متن رای هیات عمومی: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای اراضی و املاک بلااستفاده، خالی و متروکه و عدم احداث ساختمان در مدت یک سال در اراضی محصور در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار مبنی بر وضع عوارض برای زمینهای افتاده و فاقد حصار و بناهای مخروبه و نیمه تمام به دلایل مندرج در آراء شماره 556-19؍8؍1387 و 1850-13؍11؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»

3- پرونده در اجرای فراز اول ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍2؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه در رای شماره 955-28؍9؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه جلسه مورخ 14؍11؍1392 شورای اسلامی شهر جدید گلبهار ابطال شده است. هیات عمومی با لحاظ درخواست شرکت عمران شهر جدید گلبهار و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و فراز اول ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رای به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر کرد.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع