رای شماره 365 مورخ 1381/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 351/81

شاکی:شهرداری اهواز

موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره 14561-4/30 مورخ 21/12/1378 و 24187-4/30 مورخ 21/12/1378 شورای عالی مالیاتی

تاریخ رای: یکشنبه 8 دی 1381

شماره دادنامه: 365

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بخشنامه‌های شماره 14561-4/30 و 24187-4/30 مورخ 1378/12/21 رئیس شورای عالی مالیاتی به لحاظ قرار دادن کارکنان شهرداری در ردیف کارکنان بخش خصوصی از حیث اعمال مقررات مالیات بر حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های دریافتی شده‌اند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 14561-4/30 مورخ 1378/12/21 و 24187-4/30 مورخ 1378/12/21 رئیس شورای عالی مالیاتی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 332 مورخ 1381/09/17 هیات عمومی دیوان ابطال شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این زمینه وجود ندارد و اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مذکور مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع