تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۱۴۲

پیام: در صورتی که استشهادیه مدعی اعسار، جامع شرایط شکلی مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نباشد، دعوا قابلیت رسیدگی نداشته و قرار رد آن صادر می‌گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان (مدعی اعسار) آقای م.د. فرزند الف. با وکالت آقایان م. و ع.ح. به طرفیت خوانده ب. با وکالت آقای م.ن. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی دادنامه شماره ۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۴ این دادگاه بدین شرح که خواهان اعلام نموده است که به لحاظ عدم توانایی مالی قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد و لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت نموده است. خوانده دعوی در دفاعیات خود طی لایحه شماره ۲۷۵۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۶ مدعی توانایی پرداخت خواهان شده است. این دادگاه با توجه به اینکه خواهان ادلّه کافی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است و اطلاعات شهود نیز کامل و دقیق نبوده‌ است و خوانده نیز مدعی ملائت خواهان شده است و با عنایت به اینکه اصل بر ملائت و توانایی مالی افراد جامعه است و با توجه به شغل خواهان که صادرات و واردات قطعات کامپیوتری می‌باشد و دو نفر وکیل استخدام نموده است و این امر نیز دلالت بر ملائت خواهان دارد و لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.د. با وکالت م.م. نسبت به دادنامه شماره ۶۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۶ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی از دادنامه غیابی با شماره ۹۲ صادر و اعلام گردیده‌ است، دادگاه با توجه به اینکه استشهادیه مدعی اعسار جامع شرایط شکلی مقرر در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی از جهت منشاء اطلاعات نمی‌باشد، بنابراین دادنامه معترضٌ‌عنه مخدوش تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مزبور ضمن نقض دادنامه موصوف قرار رد دعوی اعسار را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشاردادگاه شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فارسیجانی - رضائی