شماره پرونده ۲۶۸ - ۹/۳ - ۹۳
سوال
احتراماً نظر به این که ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط می‌باشند، چنانچه با انقضاء مدت ۱۸ ماه از تاریخ صدورحکم قطعی، اقدام به اجرای حکم ننمایند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکان­ پذیر می‌باشد؟
نظریه شماره ۶۵۷/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۳/۲۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به تعریف وزارتخانه در ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری م-صوب ۱۳۸۶ و اصلاح-ات بعدی و ب-اتوجه ب-ه ای-ن که ادارات و اجزای دیگر یک وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی واحد می­ باشند و وزیر مسوول کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات و… وزارتخانه می‌باشد، بنابراین، به نظر می­ رسد بدهی ادارات تابعه وزارتخانه، بدهی وزارتخانه محسوب و از حساب وزارت مزبور قابل برداشت می‌باشد.