تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۲/۲۳۲۱
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۸۲۰

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعمال مقررات ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص چگونگی تعیین مجازات برای معاونین جرم در صورتی است که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده است. بنابراین در مواردی که مجازات معاون جرم در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقی موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شده، باید طبق همین قانون عمل شود. ولی موارد مذکور در استعلام که مجازات مباشر جرم اعدام یا حبس ابد است، از سوی قانونگذار مجازات مشخصی برای این جرایم پیش‌بینی نشده است، لذا مشمول بند (الف) ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است.